ไฟฟ้า

ไขข้อข้องใจ ไฟฟ้ากําลัง กับ ไฟฟ้าควบคุม แตกต่างกันอย่างไร ?

‘วิศวกรรมไฟฟ้า’ คือ สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี รวมทั้งการประยุกต์การใช้ไฟฟ้า , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า , อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ตลอดจนวงจรไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทางไฟฟ้า มาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเหมาะสมต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน

สาขาของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การศึกษาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะมุ่งสอนเรียนรู้ทางด้านการออกแบบ , การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า , สร้างวงจรไฟฟ้า , การรับ – ส่งข้อมูล ผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า , การควบคุมระบบไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติ รวมถึงศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ ทั้งในระดับขนาดไมโครเมตรและนาโนเมตร ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีองค์ความรู้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีแปรผันพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น

สาขาของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง ?

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

โดยสาขาการเรียนของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก็ยังแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆได้อย่างมากมาย เช่น ไฟฟ้ากำลัง , ไฟฟ้าควบคุม , ไฟฟ้าสื่อสาร และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากแต่สำหรับในวันนี้เราจะมามุ่งเน้นใน 2 สาขาวิชาได้แก่ ไฟฟ้ากําลัง กับ ไฟฟ้าควบคุม ที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนเป็นอันดับต้นๆ ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าวิศวกรรมไฟฟ้าเหมือนกัน หากแต่เมื่อแยกแขนงออกเป็นคนล่ะสาย วิชาที่เรียนก็ไม่เหมือนกันแล้ว

สาขาไฟฟ้ากำลัง คือ…

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต รวมทั้งการแปรรูปพลังงานอื่นๆ ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้จริง ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง พร้อมดูแลระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ ไปยังรายย่อย และไปยังผู้ใช้บ้านเรือนทั่วไป รวมทั้งงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเสาไฟฟ้า , สายไฟฟ้าแรงสูงตามท้องถนน , การออกแบบระบบไฟฟ้า , การวางวงจรในหลายรูปแบบ , การจ่ายไฟไปตามอาคารบ้านเรือน รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยวิชาหลักที่ผู้ศึกษาจะต้องเจออย่างแน่นอน เช่น วงจรไฟฟ้า , เครื่องจักรกลไฟฟ้า , สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า , เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้ากำลังพร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน รวมทั้งวิชาอื่นๆอีกมากมาย

สาขาไฟฟ้าระบบควบคุม คือ…

ศึกษาเกี่ยวกับการ คิด-วิเคราะห์ , การออกแบบ รวมทั้งการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างระบบการควบคุม หรือที่ผู้คนทั่วไปคุ้นเคยกันในชื่อว่า ‘ระบบอัตโนมัติ’ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น สายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ , เครื่องจักรผลิตสินค้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจจะเรียนในสาขานี้ จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านสมการทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างสูง ซึ่งต้องรักในวิชาคณิตศาสตร์มากๆ จึงจะเรียนได้อย่างมีความสุข โดยภายในสาขาวิชาสาขาไฟฟ้าระบบควบคุม ก็ยังสามารถแบ่งแขนงเล็ก ได้อีกมากมาย เช่น การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ,ระบบควบคุม – การวัด , ระบบหุ่นยนต์ เป็นต้น